تور میبد و چک چک

Departure Date

Daily

Duration

ساعت حرکت 9 صبح ساعت برگشت 16

Views

287

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

میبد

بازدید از چک چک (مهمترین زیارتگاه زرتشتیان) نارین قلعه آب انبار کارگاه سفال