تور سریزد و زین الدین

Departure Date

Daily

Duration

حرکت ساعت 15 برگشت 21

Views

316

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

سریزد

بازدید از ارگ ساسانی سریزد و کاروانسرای زین الدین رصد ستارگان