تور ابرکوه

Departure Date

Daily

Duration

از 9 صبح تا ساعت 19

Views

244

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

ابرکوه

بازدید از خانه های خشتی و مکان های دیدنی به همراه درخت چنار هزار ساله